Uudet tutkimus- ja vaikuttavuusinfrat

Erinomaiset, globaalisti ainutlaatuiset aineistot ja uusi datainfrastruktuuri ovat INVESTissä toteutettavan maailmanluokan tutkimuksen selkäranka. InReg kehittää ja kokoaa uusia rekisteritiedostoja, koordinoi valtuutusten ja käyttäjälupien käsittelyä, päivittää olemassa olevia tietokantatietota sekä vastaa sisäisestä standardoinnista ja metatietojen tallennuksesta. INVESThubissa arvioidaan interventioiden tehokkuutta kokeellisin ja kvasikokeellisin menetelmin.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi on tutkimuksellamme voitava vaikuttaa laajasti julkiseen sektoriin. Kehittämämme ja toimiviksi katsomamme interventio-ohjelmat on otettava käyttöön kansallisella tasolla. Vahvistaaksemme julkisen sektorin vuorovaikutusta otamme käyttöön uuden tieteellisen neuvontayksikön SciaDHubin, avoimen yhteisöalustan InNextin ja INventuren kaupallisia sovelluksia varten.

INVEST Next Generation Co-Creation Platform (inNext) tarjoaa yhteisöalustan nuorille ja lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Alustan avulla huomioidaan edunsaajien ja loppukäyttäjien näkökulmia, etsitään uusia tärkeitä ilmiöitä valtuuttamalla lapsia ja nuoria ja kouluttamalla heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

InNext mahdollistaa aidon ja avoimen yhteistyön tutkijoiden ja heidän tutkimuskohteidensa välillä. Alustalla selvitetään nuorille ja lapsiperheille tärkeitä uusia tutkimuskysymyksiä, trendejä ja ilmiöitä. Alusta tarjoaa ideoita uusille interventio-ohjelmille, joita voidaan kehitettää INVEST-ekosysteemissä.

Tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuurit

InReg

InReg on INVESTin uusi datainfrastruktuuri. Se kehittää ja kokoaa uusia rekisteritietoja, koordinoi valtuutuksien ja käyttäjälupien käsittelyä, päivittää olemassa olevia tietokantoja ja vastaa sisäisestä standardoinnista ja metatietojen tallennuksesta. Se myös koordinoi ja tarjoaa koulutusta rekisteritietojen käyttäjille.

InRegin tuella INVEST kehittää parhaillaan kahta uutta hallintarekisteriin liittyvää tietoaineistoa, jotka vievät rekisterimme aivan uudelle tasolle.

Ensinnäkin yhdistämme laajat, koko Suomen väestön (kaikki Suomessa vakituisesti asuneet vuodesta 1970) kattavat sosiodemografiset ja terveyteen liittyvät rekisteriaineistot THL:n kautta saatavissa oleviin geneettisiin riskilukuihin (INVEST Full Population Data). Näin voimme tutkia geenien ja ympäristön vaikutusta sosiodemografisissa ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä laajasti elämänkulun aikana eri aikoina.

Toiseksi yhdistämme vuosien 2007–2009 KiVa® RCT -tiedot, jotka käsittävät yli 25 000 lapsen tiedot, samankaltaisiin rekisteritietoihin. Näin voimme tutkia lapsuuden vertaissuhteiden ja varhaisen aikuisuuden sosiodemografisia ja terveydellisiä vaikutuksia (Kiva® RCT -laajennustiedot).

Interventio-ohjelmista saadut tiedot liitetään näihin rekistereihin pitkän aikavälin seurannan mahdollistamiseksi. Ensimmäinen aineistoista on osittain tutkimuskäytössä jo nyt, ja molempien on tarkoitus olla täysin toiminnassa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tiedot päivitetään vuosittain.

INVESThub

InvestHub käyttää kokeellisia ja kvasikokeellisia menetelmiä interventio-ohjelmien tehokkuuden arvioimiseksi.

Tätä varten se käyttää edellä kuvattuja tietoaineistoja. INVESTHub on Turun yliopiston valtiotieteiden ja taloustieteen yhteenliittymä, jota rahoitetaan UTU Profiling -apurahan kautta.

Lisätietoja InvestHubin verkkosivuilla

SciAdHub

Poliittisen prosessin näkyvimpiä vaiheita ovat menettelytapojen muotoilu ja päätöksenteko, mutta niitä edeltävät ongelman ja työtavan määrittelyvaiheet, ja niitä pitäisi seurata asian täytäntöönpano ja arviointi. Tutkimukseen perustuvan tiedon rooli on erilainen jokaisessa vaiheessa. Vaikutustoimia olisi mukautettava vastaavasti.

SciAdHub pohjautuu THL:n tiedeneuvontatiimin, joka jo toimii sosiaali- ja terveysministeriön neuvonantajana, kokemuksiin. SciAdHubin avulla asiantuntemusta laajennetaan koskemaan koko INVEST-tutkimusekosysteemiä. Keskus kehittää tutkijoille aineistoa ja kursseja siitä, miten tutkimustietoa voidaan tehokkaimmin levittää, ja miten tehokasta tieteellistä neuvontaa annetaan poliittisen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Poliittisen neuvonnan koulutusohjelma sisällytetään INVESTin tohtori- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmiin ja se on yksi suunnitelluista erikoiskoulutusohjelmista. SciAdHubia kehitetään yhteistyössä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa, ja sitä tukee heidän aloitteensa tieteellisen neuvontajärjestelmän rakentamisesta Suomeen.

SciAdHubia johtaa tutkimusprofessori Heikki Hiilamo.

InNEXT

INVEST Next Generation Co-Creation Platform (inNext) tarjoaa yhteisöalustan nuorille ja lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Alustan avulla huomioidaan edunsaajien ja loppukäyttäjien näkökulmia, etsitään uusia tärkeitä ilmiöitä valtuuttamalla lapsia ja nuoria ja kouluttamalla heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

InNext mahdollistaa aidon ja avoimen yhteistyön tutkijoiden ja heidän tutkimuskohteidensa välillä. Alustalla selvitetään nuorille ja lapsiperheille tärkeitä uusia tutkimuskysymyksiä, trendejä ja ilmiöitä. Alusta antaa ideoita, joiden pohjalta INVEST-ekosysteemissä voidaan kehittää uusia interventio-ohjelmia.

INventure

INVESTillä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset sosiaalisten innovaatioiden ja interventio-ohjelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen. INventure tukee kaupallista toimintaamme ja parantaa interventio-ohjelmien tavoittavuutta, myyntiä ja markkinointia. INventure vahvistaa ekosysteemimme innovaatio-suuntautumista entisestään ja etsii jatkuvasti uusia kansallisia ja kansainvälisiä innovaatiokumppaneita.

Kaupallisia ohjelmia ovat tällä hetkellä erittäin menestynyt kansainvälinen KiVa® kiusaamisen vastainen ohjelma, joka toimii lisenssipohjalla useissa maissa, sekä Start-up -yritys Digifamilies Oy, joka perustuu Voimaperheet-ohjelmaan. Voimaperheet tarjoaa hoitotyöhön digitaalisia hoito-ohjelmia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri tasoille Suomessa.