Neljä koululaista kuvattuna takaapäin matkalla kohti koulua.

INVESTIn tohtoriohjelman väitös osoitti kiusaamiseen puuttumisen epäonnistuvan joka neljännessä tapauksessa

Joka neljäs kiusaamiseen puuttumisen yritys epäonnistuu, selviää Eerika Johanderin DPInvestissä tekemästä väitöstutkimuksesta. Puuttumisen epäonnistuminen selittyi pääasiassa kiusaamistapausten välisillä eroilla. Kuitenkin myös koulujen välillä oli eroja puuttumisen tehokkuudessa.

Puuttuminen vaikeutui, mitä vanhempia oppilaat olivat ja mitä useammin ja pidempään kiusaamista oli tapahtunut. Lisäksi puuttuminen oli vaikeampaa, kun kiusaamista oli tapahtunut myös netissä, kiusatulla oppilaalla ei ollut ystäviä luokalla ja hän kiusasi myös itse muita.

Johander nostaa esiin opettajien ja vanhempien tärkeän roolin.

– Kiusaavan oppilaan omat kiusaamisen vastaiset asenteet sekä hänen käsityksensä siitä, että opettajan ja vanhempien asenteet ovat kiusaamisen vastaisia, lisäävät puuttumisen onnistumisen todennäköisyyttä, hän kertoo.

– Lisäksi oppilaat, joilla on tunnekylmiä piirteitä ja vähän empatiaa raportoivat muita todennäköisemmin jatkavansa kiusaamista puuttumisesta huolimatta.

Kiusaamiseen tehoavat parhaiten näyttöön perustuvat toimintatavat

Johander tarkasteli väitöskirjassaan myös eri kiusaamiseen puuttumisen mallien tehokkuutta ja sitä, missä määrin kouluissa käytetään toimenpideohjelmissa suositeltuja, näyttöön perustuvia malleja.

KiVa Koulu -ohjelmassa suositellut, näyttöön perustuvat mallit ovat niin kutsutut Ojentamismalli ja Yhteisen huolen malli. Ojentamismallissa keskeistä on kiusaamisen tuomitseminen ja Yhteisen huolen mallissa tavoitteena on saada kiusaaminen loppumaan herättämällä kiusaavassa oppilaassa empatiaa kiusaamaansa oppilasta kohtaan.

Tutkimuksessa mukana olleista kouluista yli puolet, 58–68 prosenttia, käytti kiusaamisen puuttumiseen suositeltuja malleja. Kuitenkin ajan myötä koulut muuttivat toimintatapaansa, jolloin yhä useampi koulu siirtyi käyttämään omaa malliaan. Kiusaaminen kuitenkin loppui todennäköisemmin, kun koulut käyttivät näyttöön perustuvia malleja.

Kun koulut seurasivat tilannetta systemaattisesti seurantatapaamisissa aina puuttumisen jälkeen, oli puuttuminen erityisen tehokasta.

– Lisäksi tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että Ojentamismallin ja Yhteisin huolen mallin yhdistäminen voisi olla optimaalisin strategia puuttua kiusaamiseen. Näyttöön perustuvatkaan toimet eivät kuitenkaan auta, mikäli niitä ei toteuteta käytännön työssä, Johander korostaa.

PsM Eerika Johander väitöskirja ”Effectiveness of Adults’ Targeted Interventions in Stopping Bullying” on luettavissa Turun yliopiston julkaisuarkistossa.