Lapsi leikkii helmitaulla

Lapsiperheiden talousosaamista tuetaan uuden toimintamallin avulla

Turun ja Helsingin yliopistojen Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa selvitetään, miten taloussosiaalityöllä voidaan auttaa talousongelmien kanssa kamppailevia lapsiperheitä. Osana hankkeen tutkimusta kehitettiin Lapsiperheiden vahvat rahataidot (VaRa) -interventio eli toimintamalli, joka pyrkii tukemaan perheiden taloudenhallintaa konkreettisin keinoin esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan muodossa.

VaRa-toimintamallin tavoitteena on tukea lapsiperheiden vanhempia taloudenhallinnassa vahvistamalla talousosaamista, vähentämällä talousahdistusta sekä tukemalla taloudellista minäpystyvyyttä. Vastaavia, taloudenhallinnan haasteisiin suunnattuja, tutkimukseen perustuvia interventioita, ei ole sosiaalityössä aiemmin kehitetty.

Perheiden talousvaikeudet kytkeytyvät usein osaksi tilanteita, joita sosiaalityön asiakastyössä muutenkin kohdataan. Esimerkiksi vanhemman sairastuminen, avioero tai työttömäksi jääminen merkitsevät tarvetta tarkastella perheen hyvinvointia myös taloudellisesta näkökulmasta.

Taloudelliset ongelmat, velkaantuminen, pienituloisuus ja köyhyys kuormittavat myös yhä useamman lapsiperheen arkea. Ne lisäävät vanhempien uupumusta ja ahdistusta. Toimeentulo-ongelmat voivat heikentää perheen lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisätä syrjäytymisriskiä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Taloudelliset ongelmat ovat toisinaan yhteydessä myös muihin ongelmiin, kuten päihderiippuvuuteen.

Talousvaikeuksien tiedetään myös heikentävän yksilöille ja perheille tarjottavan muun tuen, esimerkiksi psykoterapian, vaikuttavuutta. Myös sosiaalityön kontekstissa esimerkiksi perhetyö voisi olla vaikuttavampaa, jos tukea tarjottaisiin samalla myös taloudellisiin haasteisiin.
–Tukemalla perheiden taloudenhallintaa pyritään vahvistamaan arjen elämänhallintaa ja sen myötä valmiuksia ottaa tarjolla olevaa muuta apua vastaan elämäntilanteen ongelmien ratkaisemiseksi, kertoo hanketta johtava professori Mia Hakovirta Turun yliopistosta.

VaRa-toimintamallin kehittämisessä ovat olleet mukana sekä sosiaalityön asiakkaat että työntekijät. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat työntekijät saavat myös koulutuksen ja tutkimushankkeen työntekijöiden jatkuvan tuen toimintamallin toteuttamiseen.

VaRa-intervention toteutettavuutta ja intervention toimivuutta pilotoidaan tällä hetkellä lapsiperhe- ja aikuissosiaalityön asiakasperheissä, joilla on taloudenhallinnan haasteita. Hankkeen tavoitteena on tuoda myös uudenlaisia tutkimuskäytäntöjä suomalaiseen sosiaalityöhön, sanoo hankkeen erikoistutkija Katri Viitasalo Helsingin yliopistosta. Tutkimustuloksia odotetaan loppuvuodesta.

Tutkimusta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätiedot:

Professori Mia Hakovirta
mia.hakovirta@utu.fi
puh. 040 751 1168

Erikoistutkija Anniina Kaittila
anniina.kaittila@utu.fi
puh. 029 4503068

Erikoistutkija Katri Viitasalo
katri.viitasalo@helsinki.fi
puh. 029 412 4592