Perhe juoksee metsäpolulla.

Menestystarinoita vaikuttavuudesta: vaikuttaminen päätöksentekoon

Tarjoamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa olemme parantaneet päätöksenteon edellytyksiä ja tehostaneet tutkimustiedon vaikuttavuutta päätöksentekoon erityisesti sosiaalipolitiikan ja koulutuspolitiikan aloilla. Näitä konkreettisia asioita olemme tehneet hyvinvoinnin parantamiseksi.

Perustulokokeilu

Perustulokokeilu oli maailman ensimmäinen lakisääteinen, valtakunnallinen ja satunnaistettu perustulokokeiluarviointi, jota johti Olli Kangas. Toukokuussa 2020 julkaistut havainnot kokeilun osallistujien työllisyydestä ja hyvinvoinnista herättivät poikkeuksellista kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. INVEST osallistui Suomen perustulokokeilun tieteelliseen arviointiin.

Sosiaaliturvauudistus

Vuonna 2020 perustettiin parlamentaarinen sosiaaliturvalautakunta valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta, jonka tavoitteena on luoda vuoteen 2027 mennessä tehokkaampi järjestelmä, joka mahdollistaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Pasi Moisio toimii valiokunnan puheenjohtajana ja johtaa uudistusta.

Muita mukana olleita tutkijoita ovat muun muassa Heikki Hiilamo, Jussi Tervola sekä yhteistyöstä strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmien kanssa vastaava Olli Kangas.

Jani Erola on neuvotellut vastaavanlaisesta asemasta yhteiskunnallista eriarvoisuutta käsittelevän valiokunnan kanssa ja ottanut aktiivisen roolin välittäjänä Lippulaivaohjelmien ja valiokunnan välillä.

Yhteishuoltajuus ja kaksoisasuminen

Mia Hakovirta on ollut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sosiaalipalveluja ja etuuksia koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä yhteishuoltajuuden ja kaksoisasumisen haasteita koskien.

Lapsiperheet

Vuonna 2020 Hakovirta on myös toimittanut yhteistyössä Johanna Kallion kanssa kirjan Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. Kirja sai huomattavaa valtakunnallista näkyvyyttä.

Tiedekummit

Kumpikin toimii Heideken tiedekummina. Tiedekummit on INVESTin ja Varsinais-Suomen alueen kolmannen sektorin lastensuojelujärjestöjen, sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä Åbo Akademin yliopiston yhteistyöaloite. Yhteistyö on mahdollistanut näyttöperusteisen tuen tarjoamisen paikallistason politiikan toimijoille, kuten Turun kaupungin virkamiehille.

Väestökehitys

INVEST on ollut mukana myös valtioneuvoston kanslian kesäkuussa 2020 käynnistämässä Suomen nykyiseen väestötilanteeseen liittyvässä hankkeessa. Tarkoituksena on tarkastella ja laatia selvitys nykytilanteen syistä sekä antaa poliittisia suosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi. Marika Jalovaara on toiminut tiedelautakunnan jäsenenä ja pitänyt perhe- ja syntyvyyskehityksestä useita esityksiä eri suomalaisia eduskuntaryhmiä edustaville päätöksentekijöille ja toimijoille sekä mm. Eläketurvakeskukselle, Lastensuojelun keskusliitolle ja Sitralle.

Hallitusohjelma

Sanna Marinin hallitusohjelmaan ”Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” sisältyy monia tavoitteita, joissa INVESTin osaamisella on ollut vaikutusta. Useita tutkijoita kutsuttiin asiantuntijakuulemisiin hallitusohjelmaneuvotteluissa toukokuussa 2019. Pasi Moisio ja muun muassa Maria Vaalavuo antoivat julkilausuman oikeudenmukaisen, yhdenvertaisen ja osallistavan Suomen ohjelmatavoitteeksi ja Tiina Ristikari oikeusvaltioperiaatteen varaan rakentuvalle Turvallinen Suomi -ohjelmatavoitteelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Tammikuussa 2021 Suomen hallitus julkaisi 14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä käynnissä olevan hallituskauden osalta. Osa esitetyistä toimenpiteistä perustuu INVESTin tutkimukseen. Toimenpiteessä 1 todetaan esimerkiksi, että sosiaalista ja emotionaalista oppimista vahvistetaan varhaiskasvatuksessa ja että siihen liittyvä kehitysohjelma toteutetaan ja toimenpiteessä 12, että Opintokamu® -ohjelman, joka on yksi sosiaalisista innovaatioistamme, jatkokäyttöä valmistellaan opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen työkaluna toisella asteella.

Hallintorekisteritietojen käyttö

Hallintorekisteritietojen saatavuutta ja kykyä käyttää niitä tutkimus- ja politiikkatarkoituksiin on pidetty yhtenä keskeisimmistä aloista, joilla valtion virastojen, Tilastokeskuksen ja uuden Findatan toissijaisen tiedon käyttölupaviranomaisen yhteistyötä olisi parannettava. Tätä varten valtiovarainministeriö ja OKM käynnistivät työryhmän, joka antoi suositusraportin kesäkuussa 2020. Jani Erola toimi ryhmän jäsenenä.

Jäsenyydet kansainvälisissä asiantuntijatyöryhmissä

INVEST vaikuttaa hyvinvointipolitiikkaan myös kansainvälisellä tasolla. Olli Kangas on suomen maa-asiantuntija European Social Policy Network (ESPN) -verkostossa, joka tukee Euroopan komissiota Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen EU:n sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Hän edusti Suomea myös EU-pohjaisessa lapsitakuun toteutettavuustutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten lasten takuujärjestelmä voisi edistää lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista, ja analysoi perusteellisesti olemassa olevien järjestelmien suunnittelua, hallintoa ja täytäntöönpanoa.

Lisäksi Kangas osallistui vuonna 2020 yleismaailmallisia lapsilisiä käsittelevään ILO:n pyöreän pöydän 10 –kokoukseen ILO Round Table 10, jossa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti keinoja, joiden avulla maat voivat kasvattaa lasten ja perheiden sosiaaliturvakattavuutta kohti yleissitovuutta.

Euroopan komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto (DIA) pyysi puolestaan jatkovaikutusten arvioinnin asiantuntijayhteistyöhön Co-PI Jussi Tervolan johtaman INVEST-mikrosimulaatiotutkimusryhmän. Tavoitteena oli kartoittaa, miten EU-maat käyttävät vaikutusten arviointia. Mikrosimulointiryhmä on laajentunut nopeasti Suomen johtavaksi jakovaikutusten arvioinnin asiantuntijakeskukseksi ja se toimitti muun muassa DIA:lle viimeisimmän talouspoliittisen neuvoston raportin.

UNESCO kutsui PI Christina Salmivallin kansainväliseen koulukiusaamisvastaiseen asiantuntijaraatiin vuonna 2020. Paneeli antoi poliittisille päättäjille eri puolilla maailmaa, muun muassa opetusministereille, näyttöön perustuvia suosituksia siitä, mitä hallitusten tulisi tehdä, maksimoidakseen kiusaamisen vastaisen työn toteuttamisen perusopetuksessa.

Jani Erola puolestaan kutsuttiin pitämään avauspuheenvuoro Euroopan komission ja Saksan opetus- ja tutkimusministeriön lokakuussa 2020 järjestämään ”European Forum for Science and Sustainability 2020” -asiantuntijatyöpajaan ”Reversing Inequalities”. Hänet kutsuttiin myös Population Europe -järjestön joulukuussa 2020 järjestämään asiantuntijapaneelikeskusteluun ”Beyond Covid: Population challenges ahead”, ja hän toimii jäsenenä European Association of Population Studies -työryhmässä lasten ja nuorten kehitystä käsittelevässä työryhmässä.