Aikuinen ja lapsi seisovat.

Helsingin perheneuvoloissa toteutettu Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma vähensi merkittävästi lasten vaikeita käytösongelmia pandemia-aikana

Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaa on toteutettu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Nyt ohjelmaa tutkittiin pandemia-aikana ensimmäistä kertaa perheneuvolan asiakasperheillä, joiden lapsilla oli huomattavia käytösongelmia. Uusi tutkimus osoittaa, että Voimaperheet-ohjelma paransi vanhemmuuden taitoja ja vähensi merkittävästi lasten käytösongelmia. Valtaosa ohjelmaan osallistuneista perheistä oli tyytyväisiä ohjelmaan ja sen keskeyttäneiden osuus oli poikkeuksellisen pieni.

Uudessa tutkimuksessa tutkittiin digiavusteisen Voimaperheet-vanhempainohjausohjelman vaikutusta vanhemmuuden taitoihin ja lasten käytösongelmiin. Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaa toteutettiin nyt ensi kertaa perheneuvoloissa. Tutkimukseen osallistui 50 Helsingin perheneuvolan asiakasperhettä. Kaikissa perheissä oli tunnistettu alle kymmenenvuotiaalla lapsella vakavia käytösongelmia.

Tutkimuksessa kartoitettiin lapsen psyykkisiä oireita, toimintakykyä ja vanhempien vanhemmuudentaitoja ennen hoito-ohjelman aloittamista, heti hoito-ohjelman päätyttyä ja kuusi kuukautta hoito-ohjelman aloittamisesta. Tietoa kerättiin vanhempien täyttämillä kyselylomakkeilla.

Tutkimus osoitti, että digiavusteinen Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma on tehokas keino vanhemmuuden vahvistamiseen ja lasten käytösongelmien vähentämiseen myös perheillä, joissa ongelmat ovat jatkuneet jo pidemmän aikaa ja vanhemmat ovat hakeutuneet perheneuvolan asiakkaiksi. Jopa 88 prosenttia tutkimukseen osallistuneista perheistä suoritti loppuun koko neljä kuukautta kestäneen hoito-ohjelman, joka sisälsi viikoittaisen puhelinohjauksen. Hoito-ohjelmaan osallistuneissa perheissä 78 prosentilla lapsista oli vakavia käyttäytymiseen liittyvä ongelmia. Kuuden kuukauden seurannassa vakavia käytösongelmia oli enää 27 prosentilla lapsista.

– Tulos oli merkittävä. Ohjelman myönteinen vaikutus näkyi erityisesti erilaisissa arjen hetkissä, kuten pukemis- ja ateriointitilanteissa. Lisäksi kodin ulkopuoliset tilanteet helpottuivat huomattavasti. Yli 90 prosenttia vanhemmista oli tyytyväisiä ohjelmaan ja ohjelma vastasi heidän tarpeitaan, kertoo tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, toista sataa vanhempainohjausohjelmaa toteuttanut tutkija Saana Sourander.

Digitaaliset interventiot toimivat myös vakavien käytösongelmien hoidossa

Aiempien tutkimusten mukaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet pandemia-aikana. Pandemia-aikana perheen kesken vietetty aika lisääntyi. Samalla osassa perheistä ongelmat vaikeutuivat ja erilaiset stressitekijät lisääntyivät. Kasvokkain saatavia psykososiaalisia palveluja oli hyvin vähän tarjolla ja digiavusteisten palveluiden merkitys kasvoi.

– Mielenterveyspalveluiden kasvaneen kysynnän myötä moni lapsiperhe on voinut jäädä ilman tukea ongelmien kanssa, mikä korostaa tarvetta matalan kynnyksen varhaisen tuen palveluille. Aiemmin on ajateltu, että digitaaliset interventiot sopivat parhaiten lievien käytöshäiriöiden hoidossa, mutta uusi tutkimuksemme osoittaa, että verkkopohjaisilla interventioilla ja puhelinvalmennuksella voidaan tarjota tukea myös lasten vakavampiin käytösongelmiin, sanoo tutkimusjohtaja, professori André Sourander.

Voimaperheet-vanhempainohjausmalli on kehitetty lapsuusiän käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Se on suunniteltu avuksi perheille, joissa vanhemmat kokevat lapsen käytöksen kuormittavan arkea. Ohjelmassa vanhempi tai huoltaja harjoittelee myönteisiä vanhemmuudentaitoja haastavien kasvatustilanteiden hallintaan nettimateriaalin ja viikoittaisten valmennuspuhelujen avulla.

Voimaperheet on käytössä noin kolmasosassa Suomen lastenneuvoloita. Helsingin perheneuvoloissa se on ollut käytössä vuodesta 2020 lähtien.

Tutkimus on julkaistu JMIR Pediatrics & Parenting -lehdessä.

Lisätietoa:

professori André Sourander, Turun yliopisto, andsou[at]utu.fi