Tytöt tietokoneella.

Tutkijat kehittävät työkaluja kriittisen lukutaidon edistämiseen

Lasten kriittisen lukutaidon kehittämiseen tähtäävä Read for Insight -hanke on saanut 251 000 euron rahoituksen Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyön ohjausryhmältä. Hankkeessa kehitetään pedagogisia menetelmiä yhdistämällä digitaalisia oppimisympäristöjä, opetusmateriaaleja sekä opettajankoulutusta. Nyt saadulla apurahalla jatketaan oppimisympäristön ja -materiaalien kehittämistä käyttäjädatan perusteella.

Johanna Kaakisen kasvokuva.
Johanna Kaakinen

Apulaisprofessori Johanna Kaakisen johdolla toteutettava Read4Insight-hankkeessa luotavilla pedagogisilla menetelmillä pyritään tukemaan lasten kriittisen luetun ymmärtämisen kehittymistä nykypäivän monimutkaisessa tietoympäristössä. Hanke toteutetaan yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen professorin Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin kanssa.

– Me etsimme usein internetistä tai sosiaalisesta mediasta tietoa ymmärtääksemme uusia asioita ja voidaksemme tehdä arkipäivän ratkaisuja. Esimerkkinä tästä vaikkapa rokotusten mahdolliset hyödyt ja riskit. Digitaalisesta lukuympäristöstä löytämämme tieto on kuitenkin hajanaista, usein ristiriitaista ja jopa harhaanjohtavaa. Tämä kaikki korostaa sen merkitystä, että lukijalla on taitoa löytää ja valita eri lähteiden joukosta se olennaisin tieto sekä yhdistää eri dokumenteista löytämänsä tieto muodostaakseen kokonaiskäsityksen aiheesta, Kaakinen kertoo.

Hanke pohjaa Fostering Finnish Science Capital STN -projektissa tehtyyn tutkimukseen, jossa oppimisympäristöä ja materiaaleja on pilotoitu salolaisissa alakouluissa. Alustavien tulosten mukaan koululaisten välillä on eroja siinä, miten hyvin he tunnistavat nettisivujen joukosta olennaiset lähteet, osaavat valita tekstistä olennaista tietoa ja pystyvät kirjoittamaan tietojen perusteella hyvän yhteenvedon jostakin aiheesta. Kaakisen mukaan nämä tulokset laajentavat aiempia havaintoja siitä, miten myös aikuisten lukijoiden välillä on eroja siinä, kuinka tehokkaasti he ohjaavat huomionsa omien tavoitteidensa kannalta merkityksellisiin kohtiin tekstissä.

– Ratkaiseva kysymys on, millä tavalla näitä voitaisiin harjaannuttaa ja minkälaiset lukijat harjoituksesta hyötyvät, Kaakinen sanoo.

Hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota voidaan käyttää alakoulujen lisäksi myös muilla koulutusasteilla.

– Kehitystyössä on keskeistä kuulla opettajien näkemystä siitä, minkälaiset toimintatavat ja materiaalit parhaiten tukevat heidän työskentelyään. Tavoitteena on luoda malli, jota on helppo käyttää luokkahuoneessa ja jonka koulutusalan ammattilaiset kokevat houkuttelevaksi, Kaakinen kertoo.

Hanke pitää sisällään jo kertyneen aineiston analysoinnin, ohjelmiston teknisen kehityksen sekä vuorovaikutusta koulujen ja opettajien kanssa.