lapset köydenvedossa

CCEA ja KiVa Koulu -ohjelman toteuttamista tutkiva tutkimushanke yhteistyöhön

KiVan tutkimusryhmä on aloittanut yhteistyön ihmislähtöisen muutoksen läpiviennin asiantuntijayrityksen CCEAn kanssa. CCEA käyttää muutoksen mittaamiseen Celkee Insight® -kokemusmittaria, joka nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen. Tätä päästään nyt hyödyntämään Kiva Koulun toteutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa kouluyhteisöjen sitoutumista KiVa Koulu -ohjelmaan ja tehostaa sen vaikuttavuutta.

Kiusaamisen vastaisen kulttuurin luominen edellyttää koko kouluyhteisön sitoutumista. Kiva koulu -ohjelman onnistuminen edellyttää, että ohjelman keinot ja toimintamallit ovat aktiivisesti käytössä. Tätä tutkitaan jatkuvasti KiVan tutkimusryhmässä. CCEAn kokemusmittarin avulla tullaan näkemään myös muutokset ihmisten sitoutumisessa ja toiminnassa.

Tiedon merkitys yhteisöjen kehittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa toi CCEAn asiantuntijat ja INVEST-tutkimusryhmän tutkijat yhteen vuosi sitten Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville. CCEA pohti kokemusmittausta muutostuen suuntaajana ja vuorovaikutuksen edistäjänä. INVESTin tutkijat tarkastelivat omissa puheenvuoroissaan kiusaamisenvastaisten toimintamallien juurtumista kouluyhteisöihin ja kyselytulosten hyödyntämistä vuorovaikutteisesti yhteisöjen kehittämisessä. Käynnistyi jatkuva vuoropuhelu, joka vuoden mittaan täsmentyi konkreettiseksi yhteistyöksi.

Muutoksen jatkuvaa seurantaa

Tutkimushankkeessa pyritään löytämään uusia keinoja tukea kouluja muutoksessa kohti tehokkaampia tapoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Tähän työhön CCEA tarjoaa hankkeelle Celkee Insight –muutosmittarin, jolla mitataan säännöllisesti pilottikoulun opettajien ja muun henkilökunnan kokemusta muutoksesta, eli Kiva Koulun toimenpiteiden ja ajatusmallien omaksumista ja käyttöönottoa.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tunnistaa asioita, jotka tukevat tai estävät toimintamallin jalkautumista osaksi yhteisön arkea. Jatkuvan seurannan lisäksi kokeiluun kuuluu olennaisesti opettajien säännöllistä mentorointia sekä mittaustulosten perusteella tunnistettuja muita muutosta edistäviä toimenpiteitä. CCEAn asiantuntijat tukevat ja sparraavat hanketta mittaamisen toteutuksessa ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyssä. Tavoitteena on yhteisön sitoutuminen KiVa Koulu -toimintaan. Pitkällä tähtäimellä pilotti pyrkii osaltaan kohti KiVa Koulu -ohjelman vankempaa vaikuttavuutta.

Oppimista ja tietoa yli rajojen

CCEAn ja INVESTin vuoropuhelu on ollut antoisaa ja opettavaista molemmille tahoille. Monen ison kysymyksen tai muutoshaasteen, kuten kulttuurimuutoksen, ratkaisut löytyvät yhteisöistä ja niiden voimavaroista. Yhden ihmisen tai pienen ryhmän näkemykset harvoin riittävät näitä ratkaisuja tunnistamaan, vaan tarvitaan keinoja hankkia tietoa laajemmin koko yhteisöltä ja valjastaa tätä ymmärrystä kehittämisen, päätöksenteon ja koko yhteisön toiminnan ja muutoksen tueksi.

Suomessa on meneillään Tutkitun tiedon teemavuosi 2021, jossa kotimaiset toimijat eri sektoreilta tuovat yhdessä tutkittua tietoa meille kaikille. Uskoaksemme CCEAn ja INVESTin pohdiskelut ja ponnistelut ovat osaltaan esimerkki tästä. Tarvitsemme tietoa, eri alojen osaamista, ymmärrystä ja keinovalikoimaa, jotta voisimme kehittää turvallisia, kannustavia, hyvinvoivia yhteisöjä. Vaikka yksi ihminen kerrallaan.

Teksti: Pipsa Purhonen ja Sanna Herkama

CCEA on ihmislähtöisen muutoksen asiantuntijayritys, jolla on poikkeuksellinen kyky saada ihmiset tekemään työnsä ja ajattelemaan uudella tavalla. Me viemme muutokset sinnikkäästi läpi. Vaikka yksi ihminen kerrallaan. Näin maksimoimme asiakkaidemme muutosinvestoinnin tuoton. Meillä on yli 50 muutoksen läpiviennin, muutoskyvykkyyden kehittämisen, muutoksen mittaamisen ja muutosportfolion johtamisen asiantuntijaa, joiden tuottama palvelu saa 100 % asiakkaistamme suosittelemaan CCEAa. Lue lisää osoitteessa ccea.fi

Sanna Herkama, FT, työskentelee erikoistutkijana INVEST psykologiassa (Turun yliopisto). Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, erityisesti koulukiusaaminen sekä koulupohjaisten toimenpideohjelmien kehittäminen ja niiden toteuttamisen tutkimus. @SannaHerkama