käsi ojentaa kasvomaskia toiselle kädelle

Menestystarinoita vaikuttavuudesta: Covid-19-kriisiin liittyvä toiminta

INVEST reagoi tehokkaasti Covid-19 -pandemian synnyttämiin äkillisiin tarpeisiin. Keväällä 2020 professori Christina Salmivalli toimi valtioneuvoston kanslian nimittämän 13-jäsenisen monialaisen COVID-19 -tiedelautakunnan puheenjohtajana. Toinen paneelin INVEST-jäsen oli tutkimusprofessori Heikki Hiilamo. Paneeli tuki pääministerin asettaman ryhmän työskentelyä COVID-19-kriisin hoidossa ja avusti kriisin vaikutusten arvioinnissa ja ennakoinnissa sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kestävyyden näkökulmasta.

Jani Erola puolestaan kutsuttiin Population Europen joulukuussa 2020 järjestämään kansainväliseen asiantuntijaraatiin ”Beyond Covid: Population challenges ahead”.

IINVEST psykologiassa tutkittiin lasten ja nuorten kokemuksia korona-epidemian vaikutuksista oppimiseen ja hyvinvointiin. Tulokset auttoivat ymmärtämään, miten oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus, henkinen hyvinvointi ja tuen tarve kehittyivät pandemian aikana. Tuloksista tehtiin koulu- ja kuntakohtaiset yhteenvedot. Tulokset ovat auttaneet kuntia ja kouluja suunnittelemaan tukitoimia ja antaneet tärkeää tietoa suomalaisten lasten ja nuorten kokemuksista.

Psykologian tutkimusryhmä teki myös ”Valmistuitko koronakeväänä” -tutkimuksen yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Ammattikoululaisten Liiton kanssa. 5005 vastauksesta kävi ilmi, että poikkeukselliset olosuhteet olivat aiheuttaneet erityisiä vaikeuksia toisen asteen koulutusta suorittaville nuorille. OKM:n tilaaman selvitysraportin tulosten perusteella tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko korosti oppilaille annettavan tuen, opettajasuhteiden, opiskelijahuollon ja nuorisotyön merkitystä opintojen aikana Suomen korkeakoulujen johtajille pitämässään avauspuheessa marraskuussa 2020.

Voimaperheet®-tutkimusryhmä avasi verkkosivuston vanhemmille, joiden lapset kokevat ahdistusta tai pelkoa koronakriisin aikana. Kyseessä on uusi digitaalinen työkalupakki, joka auttaa vanhempia lievittämään lasten kokemia pandemian aiheuttamia pelko- tai ahdistustiloja. Sivustolla annetaan tietoa ahdistuksesta, neuvotaan vaikeiden tunteiden käsittelyä ja tarjotaan yksinkertaisia harjoituksia helpottamaan vanhemman ja lapsen ahdistusta. Sivusto on maksuton ja avoin kaikille, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Tutkimuksella selvitetään annettujen keinojen vaikutusta vanhempien ja lasten hyvinvointiin väestötasolla. Sivusto on avattu myös ruotsin, englannin, Venäjän ja Japanin kielillä.

Lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön kehitetty Opintokamu® -ohjelma tarjosi oppilaitoksille työkaluja oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Ohjelma avattiin pandemian vuoksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kurssi on saanut paljon positiivista palautetta.

Poliittisille päättäjille toimitettiin pikavauhtia politiikkasuositus ”Koronakriisin kielteiset vaikutukset lasten ja nuorten oppimiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin”, jotta kriisin negatiivisiin vaikutuksiin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti ja ennakoivasti. Politiikkaselvityksessä tarkasteltiin koronakriisin pitkäaikaisvaikutuksia oppimiseen, vanhempien työttömyyteen, perheiden toimeentulotuen tarpeeseen, vanhempien parisuhdeongelmiin, huono-osaisuuden kasautumiseen ja terveysvaikutuksiin. Politiikkasuositus sai kiitosta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Erikoistutkija Satu Helske on osallistunut hallituksen meneillään olevaan Covid-19 Research Review –hankkeeseen. Hankkeessa eri alojen tutkijat ovat syksystä 2020 lähtien koonneet viimeisintä tieteellistä tietoa kriisin vaikutuksista poliittisille päätöksentekijöille.

INVEST osallistui myös kansainväliseen yhteistyöhön COVID-19:n vaikutusten selvittämiseksi. Neljässätoista maassa tehdyllä tutkimuksella ”Young Adults in Times of COVID-19” pyrittiin ymmärtämään, miten nuoret aikuiset ympäri maailmaa reagoivat COVID-19-pandemiaan.

Kolme INVESTin tutkimushanketta sai rahoitusta Suomen Akatemian COVID-19 -tutkimuksen erikoishausta:

  •  “Future policies for a resilient Nordic model after COVID-19 epidemic” (Pasi Moisio);
  • “Artificial Intelligence driven COVID-19 anxiety management intervention based on cognitive behavioral therapy techniques to prevent the deterioration of mental health consequences under pandemic conditions” (André Sourander)
  • “Psychiatric symptoms and service use among children and adolescents before and after the COVID-19 epidemic” (David Gyllenberg)