3: Elina Aaltio

Arvioin tutkimushankkeessani Systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementointia ja vaikuttavuutta.

Systeemisellä mallilla on pyritty uudistamaan lastensuojelun ja muiden lasten ja perheiden palveluiden organisointia ja asiakastyötä siten, että niiden laatu ja vaikuttavuus paranisivat. Systeemisessä asiakastyössä on tarkoitus hyödyntää systeemisestä perheterapiasta ja muista yhteensopivista lähestymistavoista poimittuja ideoita ja menetelmiä.

Systeemistä mallia on levitetty Suomessa kansallisesti vuodesta 2017 alkaen. Malli on suosittu, mutta toistaiseksi sen vaikuttavuudesta ei ole näyttöä eikä sitä ole manualisoitu.

Yhdessä kollegojeni kanssa pyrin i) selkiyttämään sitä, mistä mallissa on kysymys, ii) arvioimaan mallin implementointia eri paikkakunnilla, ja iii) vertailemaan asiakastyön tuloksia systeemisten ja ns. tavanomaisten lastensuojelutiimien välillä.

Tuloksia voidaan käyttää kansallisen ja paikallisten implementointistrategioiden kehittämisessä, jotta työntekijät voivat aidosti oppia ja ottaa käyttöön niitä tietoja ja taitoja, joita mallin on tarkoitus heille tarjota. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää mallin sisältöjen ja vaikuttavuuden kehittämiseen lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.