På svenska: Information om forskningen INVEST Full Population Data

Utnyttjande av befolkningsdatamaterial och genomdata i forskning om generationsöverskridande välfärds- och hälsoskillnader (INVEST Full Population Data)

Forskningsprojektets varaktighet: 2020–2028

Ansvarig ledare, PI: Pasi Moisio, forskningsprofessor, THL

Syftet med forskningen som görs med hjälp av materialet är att förbättra det socioekonomiska och hälsomässiga välbefinnandet hos finländska barn, unga och unga vuxna samt att öka jämlikheten, inte bara som medborgare utan också som användare av de tjänster som samhället erbjuder. En forskning som omfattar hela Finlands befolkning gagnar hela Finlands befolkning. Tack vare det material som används är forskningen unik. Den ger ny och helt exceptionell information om de sociala och biologiska faktorernas generationsöverskridande betydelse under livscykeln och under föränderliga institutionella och historiska förhållanden. Dess vetenskapliga betydelse är exceptionellt stor och motsvarande informationskälla finns inte någon annanstans, inte ens i de övriga nordiska länderna. Den erbjuder en mycket sällsynt möjlighet att genomföra samhällsvetenskaplig genombrottsforskning.

Med hjälp av befolkningsdata- och genomdatamaterial undersöker man den socioekonomiska och hälsomässiga ojämlikheten i barndomen, ungdomen och den tidiga vuxenlivet, med fokus på övergång till generationsövergångar och förändringar i levnadsförhållandena i olika skeden av livscykeln. Vi undersöker mekanismer som förenar föräldrarnas och barnens socioekonomiska ställning och hälsa, hur och när genetiska effekter och urval i olika sociala miljöer hänger samman med social och ekonomisk förankring och hur dessa leder till förändringar i den sociala ojämlikheten. Dessutom undersöker vi hur välfärdsstatens institutioner och tjänster kan påverka dessa mekanismer och processer, särskilt vid historiska kriser och exceptionella situationer.

I projektet utnyttjas befolkningsdata- och genomdatamaterial som kombineras till unika materialhelheter. Genomdatan sammanfattas till ett risktal som beskriver den ärftliga risken för en viss sjukdom eller annan hälsorelaterad faktor. Även om varje människas genom är unikt, kan enskilda personer inte identifieras på basis av risktalet. Genomdatamaterialen fås från följande materialhelheter: FINRISKI 1992–2012, Hälsa 2000/2011 och FinHälsa 2017. De registermaterial som ska sammanslås och beräkningen av riskpoängen beskrivs här.

Projektets fyra arbetspaket och deras ledare är:

Arbetspaket 1: Växelverkan mellan den sociala miljön och generna i den generationsöverskridande ojämlikheten
Jani Erola (Åbo universitet), Pasi Moisio (THL)

Arbetspaket 2: Tidsmässiga förändringar i hälsoskillnaderna och sociobiologiska utvecklingsförlopp
Maria Vaalavuo (THL), Sakari Karvonen (THL)

Arbetspaket 3: Välfärdens utvecklingsförlopp i en föränderlig välfärdsstat
Outi Sirniö (THL), Elina Kilpi-Jakonen (Åbo universitet)

Arbetspaket 4: Samhälleliga kriser och nya ojämlikheter
David Gyllenberg (Åbo universitet)